Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Προς ΙΚΑ – Διεύθυνση Ελέγχου κοινών επιχειρήσεων

Η επιστολή εδώ
Κύριοι,
Στο Ν.4075/11-4-2012 στο άρθρο 20 για την προθεσμία καταβολής των εισφορών αναφέρεται ότι «Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο».
Θα πρέπει να γνωρίζεται  ότι η διαδικασία για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 1) Την συλλογή των ωρών απασχόλησης για το προσωπικό, 2) την διερεύνηση από τον υπεύθυνο του προσωπικού για ημέρες αδείας, ασθενείας κ.λ.π., 3) Την συλλογή των ωρών εργασίας ανά Κέντρο κόστους των Βιομηχανικών επιχειρήσεων, 4) Την καταγραφή των παραπάνω σε μηνιαία δελτία παρουσίας και 5) Την εισαγωγή  των δεδομένων και τον υπολογισμό της μισθοδοσίας.
Η παραπάνω διαδικασία αρχίζει την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος του μήνα, που αυτό σημαίνει εάν η 31η  του μήνα είναι Παρασκευή η διαδικασία θα αρχίσει στις 3 του μήνα και θα χρειαστεί τουλάχιστον πέντε (5)  εργάσιμες ημέρες.    
Επειδή τα Λογιστικά γραφεία έχουν πελάτες πολλές επιχειρήσεις (συνήθως 50-100) με απασχολούμενο προσωπικό απαιτούνται περισσότερες ημέρες για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας, την πληρωμή των εισφορών και την υποβολή της ΑΠΔ.
Σχετικά με το άρθρο 14  «Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων» αναφέρεται ότι ο χρόνος υποβολής για κάθε μήνα αρχίζει την 21η ημέρα πριν την λήξη του επόμενου μήνα δηλαδή στις εννέα (9) του επόμενου μήνα, ενώ ακόμα τα λογιστικά γραφεία δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν υπολογισμό της μισθοδοσίας.

 Οι λογιστές και τα λογιστικά γραφεία δεν μπορούν άλλο να πιέζονται χρονικά και να έχουν περισσότερες ευθύνες. Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε η πληρωμή των εισφορών να γίνεται έως τις είκοσι (20) του επόμενου μήνα και η ΑΠΔ να υποβάλλεται από τις είκοσι (20)  του επόμενου μήνα.    
Για τον Σύλλογο Λογιστών Νομού Αχαΐας
Ο Πρόεδρος                 Ο Γραμματέας
Βάρδας Ιωάννης            Βασιλάγκος Τρύφων