Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Oι βασικές εργατικές αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίσθηκε πρόσφατα

https://drive.google.com/file/d/0BxOXqelfxOipVmtNcjc4dTUtZVU/edit?usp=sharing·         Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζόμενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος.
Ειδικότερα τροποποιείται το  άρθρο 18 του ν.1082/1980  
«1.Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ' αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζόμενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος.
Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 
3996/2011 (Α΄170), όπως ισχύει.» 
  - Απλοποίηση  του περιεχομένου  του βιβλίου αδειών ,                                    - οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας                                                                                       -κατάργηση διατήρησής του επί πενταετία ,                                                  -υποχρέωση  γνωστοποίησης  στο Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, των στοιχείων  των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Ειδικότερα τροποποιείται η παράγραφος 3 του Α.Ν. 539/1945
«3 α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.
Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.
Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.
β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.
3996/2011 (Α΄170) όπως ισχύει.
Με Υπουργική Απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.»
        Προσαυξήσεις προϋπηρεσίας Μακροχρόνια άνεργων
Για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα οικεία μητρώα ανέργων, άνω των 25 ετών με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών  ( μακροχρόνια ανεργία ) που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι, ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω που έχει διανυθεί έως 14.2.2012. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει προκειμένου για μακροχρόνια ανέργους που προσλαμβάνονται ως εργατοτεχνίτες  . Ειδικότερα για τους  εργατοτεχνίτες (και τους μακροχρόνια ανέργους εργατοτεχνίτες που προσλαμβάνονται )  συνεχίζει το καθεστώς προσαύξησης  με ποσοστό 5%  για κάθε τριετία και συνολικά με 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω που έχει διανυθεί έως 14.2.2012. 
Για τους  υπαλλήλους που είναι σε ενεργό εργασιακή σχέση καθώς και για τους νεοπροσλαμβανόμενους  υπαλλήλους  που δεν χαρακτηρίζονται ως μακροχρόνια άνεργοι ,  συνεχίζει να  ισχύει η  προσαύξηση 10%  για κάθε τριετία  και  συνολικά  με  30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω που έχει διανυθεί έως 14.2.2012.


·         Μείωση από 1.7.2014 των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ  κατά 3,9%                    ( κατά 2,9% των εργοδοτικών και κατά 1% των εργατικών).

Ειδικότερα  με το πολυνομοσχέδιο 
Α.  Από 1.7.2014 καταργούνται:
α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α΄178) εργοδοτική εισφορά 1%.
β. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α΄178) εργατική εισφορά 1%.
γ. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2054/1952 (Α΄ 96) ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.2336/1995 (Α΄189).
Β. Από 1.7.2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 2434/1996 (Α΄ 188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του νόμου 2224/1994 (Α΄112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 (Α΄ 88) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81%, σε ποσοστό 0,46% ως εξής: 
α. Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.K.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2224/1994 (Α΄  122).
β. Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 2224/1994.
γ. Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 2224/1994 (Α΄  122).


·         Καταβολή  εισφορών από τους υπόχρεους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ , μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται

Ειδικότερα τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ΠΔ  258/2005
«Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισμένους μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που εκδίδεται εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου