Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑΣεμινάριο   
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
(Διάρκεια 5 ώρες)
Το σεμινάριο διεξάγεται από το Σύλλογο Λογιστών Νομού Αχαΐας
Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
 Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων
Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.)

Διεξαγωγή Σεμιναρίου
Τετάρτη
23 Δεκεμβρίου 2015     Ώρες: 16.00 - 21.00
 Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο ASTIR
Αγ. Ανδρέου 16 - Πάτρα   -  τηλ. 2610 277502
Για δηλώσεις συμμετοχής  Ώρες: 9:00 – 14:00
                              
                           Τηλ. 2610-362.078
Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν τις πολύ μικρές οντότητες. Ερμηνεία των λογιστικών κανόνων και των μοντέλων που αντικατέστησαν το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι την 31.12.2014
Ειδικότερα θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα:
Απλογραφικό λογιστικό σύστημα
Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα
Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Ποιο σχέδιο λογαριασμών πρέπει να τηρείται. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 Προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών του παραρτήματος Γ’ του Ν. 4308/2014
Σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.) μετά τις αναγκαίες προσαρμογές στις αρχές και τους κανόνες του Ν. 4308/2014
Άλλο σχέδιο λογαριασμών με τις αναγκαίες προσαρμογές στις αρχές και τους κανόνες του Ν. 4308/2014
Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Αποσβέσεις. Ποιες οντότητες διενεργούν τις αποσβέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή
 Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή


Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
  Λογιστική αντιμετώπιση της οντότητας ιδιοκτήτη του οικοπέδου
  Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
  Για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
  Για έξοδα
  Απογραφή και επιμέτρηση εμπορευσίμων αγαθών
  Απαλλαγές πολύ μικρών οντοτήτων – Ποιες επιχειρήσεις δεν συμφέρει να κάνουν χρήση της απαλλαγής αυτής (με σχετικά παραδείγματα)
  Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
  Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
  Η αρχή του δεδουλευμένου
  Προβλέψεις - απομειώσεις
  Λογιστική αντιμετώπιση.
  Ποιες οντότητες διενεργούν τις προβλέψεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 26 Ν. 4172/2013)
  Υποχρέωση παρακολούθησης λογιστικής και φορολογικής βάσης
  Προσδιορισμός των λογιστικών και των φορολογητέων κερδών των πολύ μικρών οντοτήτων
  Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Εγγραφές μεταφοράς των αποτελεσματικών λογαριασμών. Οι διαφορές των Ε.Λ.Π. με το Ε.Γ.Λ.Σ.
  Προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
Τηρούντες βιβλία με την απλογραφική μέθοδο
Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
Προσάρτημα
Τηρούντες βιβλία μα τη διπλογραφική μέθοδο
 Ισολογισμός
  Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

1 σχόλιο: