Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεξαγωγή Σεμιναρίου

Σάββατο,
23 Μαΐου 2015
Ώρες: 09.00 - 14.00

Τόπος Διεξαγωγής
Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδος
Μ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι, 263 34 - Πάτρα
ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
(Κεντρικός διάδρομος)
Για δηλώσεις συμμετοχής
Ώρες:  09:00 – 14:00
Τηλ. 2610-362.078

Δηλώσεις φορολογικού έτους 2014.
ü      Οι βασικές αλλαγές στα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και του εντύπου φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων.

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
ü      Εισόδημα ανηλίκων τέκνων.
ü      Παροχές σε είδος. Ποιες από τις παροχές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Πλήρης ανάλυση των σχετικών διατάξεων και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1219/2014. Πως θα δηλωθούν στις βεβαιώσεις αποδοχών. Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1072/2015.
ü      Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων).
ü      Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
ü      Τι ισχύει για τη σύσταση και αύξηση κεφαλαίου εταιρειών και την απόκτηση ακινήτων.
ü      Πως θα φορολογηθεί η διαφορά τεκμηρίων μετά τις τελευταίες αλλαγές.
ü      Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια). Όλες οι αλλαγές και η ερμηνεία με την ΠΟΛ. 1047/2015.
ü      Φορολογία όσων απέκτησαν εισόδημα από εργασιακή σχέση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (διανομή φυλλαδίων, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάστασης κ.λπ.). Οι οδηγίες με την ΠΟΛ. 1047/2015.
ü      Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Οι οδηγίες σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1067/2015.
ü      Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια. Οι οδηγίες με τις ΠΟΛ. 1042/26.1.2015 και ΠΟΛ. 1069/2015.
ü      Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων. Συντελεστές. Οδηγίες σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1032/2015.
§         Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
ü      Πως θα προσδιορισθεί το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρήσεων ανέγερσης και πώλησης οικοδομών.

ü      Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Οι νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.
ü      Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Πλήρης ανάλυση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 23 και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1216/2014 για τα ποσά άνω των 500,00 ευρώ.
ü      .Κυρώσεις για υποβολή ανακριβούς δήλωσης λόγω μη αναμόρφωσης των δαπανών του άρθρου 23. Ευθύνες λογιστών - φοροτεχνικών.
ü      Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
ü      Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού.
ü      Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Ποιοι εξαιρούνται από τη σύνταξη απογραφής βάσει του Ν. 4308/2014
ü      Επισφαλείς απαιτήσεις. Οι νέοι κανόνες για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των προβλέψεων για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων. §         Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
ü      Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. Πότε αποκτάται το εισόδημα από τους εταίρους προσωπικών εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία.
ü      Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων, (προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.  και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1039/2015).
§         Προκαταβολή φόρου εισοδήματος.
ü      Τι αλλάζει στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων.
ü      Σε ποια νομικά πρόσωπα αλλάζουν οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

Ο Πρόεδρος
Βάρδας Ιωάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου