Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Μη υπαγωγή στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης στις περιπτώσεις επίσχεσης εργασίας ή πτώχευσης της επιχείρησης


Προς Υπουργείο Οικονομικών
Υπ΄όψη Υπουργού  Οικονομικών κ. Στουρνάρα Γιάννη
Κοινοποίηση: 1) Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κ. Δ.Σταματόπουλο
2) Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος
Τηλ.: 210 3332612
fax.:  210 3332608
Θέμα : Μη υπαγωγή στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης στις περιπτώσεις επίσχεσης εργασίας ή πτώχευσης της επιχείρησης 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Σε αρκετές επιχειρήσεις κατά την χρήση 2011 έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν καταβληθεί  όλες ή μέρος των δεδουλευμένων αποδοχών καθώς επίσης και  αποδοχές επίσχεσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος και της εγκυκλίου 1141/5-6-2012 εφόσον έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται. Oι μισθωτοί που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οι οποίοι δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 λόγω αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και εφόσον η χορηγούμενη σε αυτούς ετήσια βεβαίωση αποδοχών της ίδιας χρήσης αναγράφει τις ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) χωρίς να δηλώσουν τις αποδοχές αυτές, καθόσον χρόνος απόκτησης αυτών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.
Στις περιπτώσεις αυτές εφόσον οι αποδοχές της χρήσης 2011 θα δηλωθούν υποχρεωτικά σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρο 46 της φορολογίας εισοδήματος και της εγκυκλίου 1141/5-6-2011 το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012), οι εργαζόμενοι θα υπαχθούν στις  αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και θα πληρώσουν φόρο, ενώ δεν θα είχαν υπαχθεί στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης εάν οι αποδοχές αυτές δηλώνονταν με αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις στο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011).
Παρακαλούμε για την μη υπαγωγή στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης για την χρήση που αφορούν δεδουλευμένες αποδοχές, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος εισπράττει αυτές τις δεδουλευμένες αποδοχές  καθυστερημένα σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται. Να εκδοθεί εγκύκλιος η οποία να εντάσσει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις στην παράγραφο ζ) του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική» και να δοθούν οδηγίες στους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ.
Επίσης παρακαλούμε για  την απαλοιφή από τις αρχικές δηλώσεις που θα υποβληθούν οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) του ποσού της «ανάλωσης κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το φόρο» και το οποίο επικαλεστήκαν οι μισθωτοί για την μείωση των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης.